© Revista Annisaa Romania

R 30 Dicționar al termenilor islamici Nr.30

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Allah, unul dintre numele Singurei Divinități, Cel ‎care este cu adevărat venerat, ‎Singurul căruia I se cuvine venerarea, ‎Singurul care este Unic în orice sens, Singur în divinitatea Sa. ‎Sheikh ‎Uthaymin afirmă că însuși numele «Allah» indică toate celelalte Nume ‎perfecte, precum și ‎mărețele Atribute (ale căror număr nu ne este ‎cunoscut nouă, oamenilor). Ne indică divinitatea Sa, ce ‎cuprinde toate ‎caracteristicile divinității, împreună cu negarea opozițiilor acestora. ‎Atributele Divinității ‎sunt atributele perfecțiunii. Numele și Atributele ‎lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala nu au nicio imperfecțiune, ‎sunt perfecte ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Allah – Cel mai ‎Glorios, Preaînaltul

Allahu Alam, Allah știe cel mai bine

Aid Al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului, cea mai ‎mare sărbătoare islamică ‎‎

Aid Al-Fitr, sărbătoare ce marchează sfârșitul ‎postului lunii Ramadan, fiind în primele ‎trei zile ale lunii Shawwal ‎‎

Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această ‎expresie se pronunță după ce menționăm ‎numele oricărui Profet (în ‎afară de Profetul Mohammed, când spunem ‎"‎Salla Allahu aleihi wa ‎sallam) sau ‎al vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc. ‎‎

Alhamdulilleh, mulțumiri lui Allah

Al-Wisal, a lega mai multe zile unele după altele, ‎fără întrerupere, atunci când se ține ‎post

Amin, suplicație (dua), însemnând ‎"‎O, Allah, ‎răspunde la ceea ce s-a spus‎"‎. De ‎obicei, este rostit cu voce tare în ‎Rugăciuni

Ansari, termen islamic pentru «ajutoare». El ‎derivă de la locuitorii orașului Medina, ‎care l-au ajutat pe Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și pe muhajerini ‎‎(emigranți), la ‎sosirea în oraș

At-Tashrik, cele trei zile după Sărbătoarea ‎Sacrificiului

Bakhur, îl găsim în două feluri: sub formă de ‎parfum și sub forma unor micuțe ‎bucățele de lemn, care se folosesc la ‎parfumarea hainelor și a locuințelor

Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui ‎Allah Cel Milostiv, Îndurător ‎‎

Dhikr, pomenirea lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎‎

Dhimmi, evreii și creștinii care trăiesc sub ‎protecția musulmanilor, într-un stat ‎musulman

Dhul Hijja, a douăsprezecea lună a calendarului ‎Islamic, luna în care se efectuează ‎Pelerinajul la Mecca

Dua, suplicație, Rugăciune personală, adresată lui ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎‎

Fajr, prima dintre cele cinci Rugăciuni obligatorii; ‎este Rugăciunea de dinainte de ‎răsăritul soarelui

Farsakh, unitate de măsură pentru distanță ‎‎

Fatwa, verdict juridic, în conformitate cu legea ‎islamică. Un savant sau un grup de ‎savanți emite o «fatwa» atunci ‎când el/ei ajung la un verdict privind o problemă și apoi urmașii lor ‎vor ‎respecta verdictul dat de aceștia

Fiqh, interpretarea și înțelegerea legilor islamice ‎‎(Sharia)

Ghusl, abluțiunea cea mare, îmbăierea generală ‎‎(după întreținerea de relații intime, ‎după terminarea perioadei de ‎menstruație etc.)

Gharib, hadith cu un singur șir de relatatori ‎‎

Hadith, plural ahadith, literal înseamnă ‎‎relatare, spuse, discurs; ‎reprezintă ceea ce a spus Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și modalitatea în care el s-‎a ‎comportat în anumite situații

Hasan, bun, acceptabil; utilizat pentru a indica ‎autenticitatea unor relatări în hadith. ‎‎

Hasira, covoraș din rogojină de stuf‎ Hijra, migrație; se referă la migrația Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa ‎sallam, de la Mecca la Medina. Această călătorie a avut loc în al ‎doisprezecelea an ‎al misiunii sale (622 e.n.). Acesta este începutul ‎calendarului musulman. Din punct de vedere islamic, ‎cuvântul Hijra se ‎referă la părăsirea locului, din mijlocul unei țări sau a unor oameni ‎necredincioși, având ‎ca scop mersul într-o țară islamică. Cu alte ‎cuvinte, lăsarea modului rău de viață, pentru o viață ‎islamică ‎‎

Iftar, întreruperea postului. Musulmanii încep să ‎mănânce după apusul soarelui, în ‎timpul lunii Ramadan

Imam, persoană care conduce o congregațiune ‎‎(jamaa) în Rugăciune; liderul ‎musulmanilor în Rugăciune, care ‎conduce moscheea

InshaAllah, numai dacă Allah voiește

Jahiliya, perioada preislamică

Janaba, stare de impuritate majoră

Jazak Allahu Khair, plural Jazakom Allahu ‎Khairan, cea mai bună și cea mai ‎frumoasă expresie, atunci când ‎un musulman mulțumește altor musulmani, însemnând ‎"‎Fie ca Allah ‎să ‎vă răsplătească cu mult bine!‎"‎

Jihad, lupta sfântă, pe Calea lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala; folosirea tuturor ‎energiilor și resurselor, pentru a urma ‎sistemul islamic de viață, cu scopul de a obține favoarea lui ‎Allah ‎Preaînaltul. În prima sa fază, un musulman învață să-și controleze ‎propriile sale dorințe și intențiile ‎rele. Acest jihad este înăuntrul ființei ‎și este baza jihad-ului profund, adică aducerea ‎"‎Maruf‎"‎ (dreptății) ‎și ‎înlăturarea ‎"‎Munkar‎"‎ (răului) din viață și din societate

Khol, negreală pentru ochi

Makruh, fapte neplăcute, menționate în Coran și ‎în Sunna

Mall addir,‎ sadaqa‎‎

Marfu‎ꞌ, hadith cu șir întrerupt de relatatori ‎‎

Mu‎ꞌedhin, cel care face chemarea la Rugăciune ‎‎

Mudd, unitate de măsură pentru volum, ‎reprezentând cantitatea pe care o cuprinde ‎un om cu ambele mâini ‎făcute căuș

Mursal, hadith relatat în mod direct de succesorii ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam

Musnad, provine din cuvântul isnad, ce ‎înseamnă lanțul relatatorilor ‎‎

Mustahab , o formă recomandată de adorație sau ‎de acțiune. Făcând o activitate ‎mustahab, musulmanul va fi ‎recompensat de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, iar dacă nu face o ‎activitate ‎mustahab, nu va fi considerat păcat; de exemplu, citirea ‎zilnică a Coranului

Mu‎ꞌtakif, persoana care efectuează Itikaf ‎‎

Qadr, predestinare, destin

Quraish, numele tribului din care a făcut parte ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulțumit ‎de ea/el

Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie ‎mulțumit de ei/ele

Sa‎ꞌa, unitate de măsură pentru volum egală cu 4 ‎mud

Sadaqa, caritate

Sahih, autentic (șirul celor mai veridici relatatori), ‎corect

Salat Aid, Rugăciune de sărbătoare

Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea și ‎binecuvântarea lui Allah fie asupra sa; expresie ‎folosită numai la ‎pronunțarea numelui Profetului Mohammed

Sheikh, bătrân respectabil, savant

Siwak, bucățică din creanga unui arbore special, ‎folosită de musulmani pentru ‎curățarea dinților

Suhur, masa servită înainte de revărsatul zorilor, ‎în cursul lunii Ramadan ‎‎

Sunan, culegere de ahadith

Sunna, viața și tradiția Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam ‎‎

Tăfsir, explicații asupra versetelor din Coran ‎‎

Umma, o comunitate sau un popor. Termenul este ‎folosit cu referire la comunitatea ‎de credincioși musulmani din ‎întreaga lume, deoarece aceștia sunt frați și surori în Islam ‎‎

Umra, ritual islamic opțional, care se desfășoară la ‎Mecca, în orice moment al anului ‎‎

Zandiqah, ipocrit

Witr, ultima Rugăciune din timpul nopții, care ‎conține un număr impar de rakaat ‎‎

Redactor
Umm Omar