© Revista Annisaa Romania

R 33 Științele hadith-ului ‎(continuare)‎

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Definiția și rolul Sunnei

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus în ‎predica ținută în cadrul Pelerinajului de Adio:

‎"‎V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul și Tradiția mea ‎‎(Sunna); dacă vă veți ține de ele, nu veți rătăci ‎niciodată.‎"‎
(relatat de Bayhaqi)

Sunna Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, are o deosebită importanță pentru toți musulmanii, ‎deoarece reprezintă a doua sursă de legislație Islamică, după ‎Coranul cel Nobil.

Sunna cuprinde cuvintele, faptele și învățăturile ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, tot ceea ce el, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus, a împlinit sau a aprobat în ‎anumite împrejurări. Aceasta este Înțelepciunea cu care Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala l-a binecuvântat pe Trimisul Său, salla Allahu ‎aleihi wa sallam:

‎"‎(…) Allah a pogorât asupra ta Cartea și Înțelepciunea, te-a ‎învățat ceea ce nu știai și harul lui Allah asupra ta a fost ‎nemăsurat.‎"‎
Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:113

Sunna Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, este o ‎completare a cuvintelor din Nobilul Coran, precum și o modalitate ‎de aplicare a regulilor și învățăturilor din acesta. Ea ne-a fost ‎transmisă prin oameni demni de încredere, de către companioni, ‎radhi Allahu anhum. Astfel, musulmanii mumini trebuie să urmeze ‎atât ceea ce este scris în Nobilul Coran, cât și Sunna Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, așa cum Allah Preaînaltul a spus: ‎‎

‎"‎(…) Ceea ce vă dăruiește Trimisul primiți, iar cele de la ‎care vă oprește, de la acelea opriți-vă și fiți cu frică de Allah, căci ‎Allah este aspru la pedeapsă.‎"‎
Surat Al-Hașr, 59:7 ‎‎

Învățăturile pe care Mesagerul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, le-a transmis oamenilor sunt revelate de Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala.

Tot ceea ce Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎transmis reprezintă numai adevărul, Cuvintele lui Allah Preaînaltul. ‎El, salla Allahu aleihi wa sallam, nu a adăugat nimic în ceea ce ‎privește legislația Islamică, iar ceea ce el, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a interzis, a fost interzis de către Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, ‎scris în Nobilul Coran.

Allah Preaînaltul spune:

‎"‎Tovarășul (2) vostru nu este rătăcit, nici nu este pe un ‎drum greșit! ~ Nu rostește nimic după pofta lui!‎"‎
Surat An-‎Najm, 53:2-3

Explicația numărului din paranteză, din verset: ‎‎

2) Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. ‎‎

De asemenea, este relatat:

‎"‎Între noi și voi se află Cartea lui Allah; ceea ce găsim în ‎ea permis, permitem, iar ceea ce găsim în ea interzis, interzicem; cu ‎siguranță că ceea ce a interzis Profetul este la fel ca o interdicție ‎venită de la Allah.‎"‎
(relatat de Ibn Majah) ‎‎

Învățații au adunat ceea ce a spus și a făcut Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, în culegeri de ahadith, ‎expunându-le unor condiții stricte, care să le deosebească de cele ‎care au fost născocite. Astfel, Sunna cuprinde cuvintele Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, care au fost împărțite de ‎către savanții musulmani în două categorii:

1) hadith-uri sacre (qudsi)

2) hadith-uri profetice (nabawi).

Hadith-ul qudsi reprezintă Cuvintele lui ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, transmise Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, prin intermediul Îngerului Jibril, aleihi ‎sallam. Hadith-ul qudsi este Cuvântul lui Allah numai ca sens, nu și ‎ca text, spre deosebire de Coran, care este Cuvântul lui Allah atât ca ‎sens, cât și ca text.

Hadith-ul sacru reprezintă vorbele Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, care încep cu ‎"‎Mi-a spus ‎Allah‎"‎ sau ‎"‎Allah spune‎"‎, după care urmează un hadith, și nu un ‎verset.

Acest tip de hadith este situat, astfel, între Coran și ‎hadith-ul profetic.

Hadith-ul profetic reprezintă Cuvântul lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, pe care l-a transmis Îngerului Jibril, aleihi ‎sallam. Acesta, la rândul său, l-a transmis Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam. Atât textul, cât și forma pe care ‎o are hadith-ul, aparțin în totalitate Profetului, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, exprimând sensul acestuia, în stilul său propriu. ‎‎

Rolul Sunnei este de a explica tot ceea ce ‎este menționat pe scurt în Nobilul Coran. Ea expune în mod detaliat ‎legile și perceptele date de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala în Coran. ‎‎

Sunna Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎reprezintă modul practic de aplicare a regulilor și învățăturilor din ‎Nobilul Coran. Ea ne ajută să înțelegem Coranul după cum a dorit ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala:

‎"‎O, voi cei care credeți! Fiți cu supunere față de Allah și fiți ‎cu supunere [ascultare] față de Trimisul Său și față de diriguitorii ‎voștri! Apoi, dacă aveți neînțelegeri într-o chestiune, aduceți-o ‎‎[întru judecare] la Allah și la Trimis, dacă voi credeți în Allah și în ‎Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine și cu mai bune ‎urmări.‎"‎
Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:59

Astfel, Sunna este rezultatul Inspirației Divine, trimisă ‎sub formă de revelație Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam. Ea are sursă Divină, în sensul că învățăturile sunt toate de la ‎Allah Preaînaltul, însă forma în care acestea sunt exprimate ‎aparține Trimisului Său, Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. ‎‎

Subiectele și temele abordate de Sunna Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, sunt numeroase. Ele cuprind tot ceea ‎ce are legătură cu această viață, găsind printre altele ceea ce este ‎permis și ceea ce este interzis, sfaturi, Rugăciuni, dua pe care le ‎putem adresa lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, pentru a găsi ‎rezolvarea unora dintre problemele noastre.

Toate cuvintele Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, toate acțiunile și deciziile sale nu sunt altceva decât ‎explicarea pe înțelesul tuturor a perceptelor Islamice, baza fiind ‎Coranul cel Nobil. Astfel, putem afirma că Sunna este continuarea și ‎finalizarea Coranului.

Conținutul Sunnei cuprinde: ‎‎

- cuvintele Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, adresate lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, implorând ajutorul ‎Său, cerând iertarea Sa și adresându-I Rugăciuni prin care Îl ‎glorifică pe El, Preaînaltul.

- discursul Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, adresat drept-credincioșilor, pentru a le explica anumite ‎legi Islamice, pentru a îi învăța cei 5 stâlpi ai Islamului ‎‎(mărturisirea de credință, Rugăciunea, Pelerinajul la Mecca, Postul ‎din luna Ramadan și Zakat-ul) sau pentru a îi învăța mai multe ‎despre Religia cea adevărată, Islamul, îndreptându-i, astfel, pe Calea ‎cea Dreaptă.

- sfaturile oferite de Profet, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, cu privire la unitatea musulmanilor mumini. Ei nu trebuie să ‎uite că sunt frați și că, în unitatea lor, sunt asemenea organismului ‎uman: când o parte a lui suferă, întregul trup se află în suferință. ‎‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Credincioșii, în prietenia lor reciprocă, în compasiunea ‎și afecțiunea lor, sunt precum un trup: dacă o parte a lui suferă, ‎întregul trup resimte durerea.‎"‎
(relatat de Bukhari și ‎Muslim)

- recomandările Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, adresate musulmanilor, pentru a urma ‎Calea cea Dreaptă.

Astfel, musulmanii mumini trebuie să urmeze atât ‎Coranul, cât și Sunna Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, așa cum spune Allah subhanahu wa ta‎ꞌala:

‎"‎Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvățat, ‎despre care află scris la ei în Tora și în Evanghelie, El le poruncește ‎ceea ce este bine și-i oprește de la ceea ce este urât, le îngăduie lor ‎bunătățile și-i oprește de la cele necurate și-i ușurează pe ei de ‎povara lor și de lanțurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el și îl ‎susțin și îl ajută și urmează lumina (Coranul) care a fost pogorâtă cu ‎el, aceia vor fi izbânditori.‎"‎
Surat Al-‎ꞌA‎ꞌraf, 7:157 ‎‎

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~ ‎Redactor
Oana Mariam