© Revista Annisaa Romania

R 33 Tăfsir Surat Al-Fajr (versetele 1-14)‎ de Ibn Kathir

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător
1. Pe zori‎
‎2. Și pe cele zece nopți!‎
‎3. Pe cel care are pereche și pe cel fără pereche
‎4. Și pe noaptea ce se scurge!‎
‎5. Oare este acesta un jurământ pentru cel cu pricepere?‎
‎6. Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ‎ꞌAd,‎
‎7. Cu Iram, [cetatea] cu corturi ridicate,‎
‎8. Care nu a mai avut seamăn printre cetăți
‎9. Și cu cei din neamul Thamud, care au tăiat stâncile din vale,‎
‎10. Și cu Faraon, stăpânul oștenilor
‎11. Care au fost nelegiuiți în cetățile [lor]‎
‎12. Și au înmulțit stricăciunea în ele?‎
‎13. Așadar, Domnul tău a vărsat asupra lor chinuri felurite!‎
‎14. Domnul tău este la pândă!


Recitarea Surei Al-Fajr în ‎Rugăciune

Nasa‎ꞌi relatează de la Jabir, radhi Allahu anhu: ‎‎

‎"‎Mu‎ꞌadh a efectuat o Rugăciune și un bărbat s-a apropiat, ‎alăturându-i-se în Rugăciune. ‎
Mu‎ꞌadh a făcut Rugăciunea mai lungă, așa că bărbatul a mers și a ‎făcut Rugăciunea singur, într-o parte a moscheii, apoi a plecat.‎
Când Mu‎ꞌadh a fost informat despre aceasta, a spus:‎
‎«El este ipocrit.»‎
Mu‎ꞌadh l-a anunțat pe Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, despre cele întâmplate.‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a întrebat pe tânărul bărbat ‎despre aceasta, iar el a răspuns:‎
‎«O, Mesager al lui Allah! Am mers să mă rog cu el, dar acesta a făcut ‎Rugăciunea prea lungă pentru mine, așa că l-am lăsat și am făcut ‎Rugăciunea într-o parte a moscheii, apoi am plecat să îmi hrănesc ‎cămila.»‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Faci probleme, Mu‎ꞌadh? De ce nu reciți:‎
‎"‎În numele Domnului tău care te-a creat‎"‎
Surat Al-‎‎‎ꞌAlaq

‎"‎Pe ziua luminoasă‎"‎
Surat Ad-Duha ‎‎

‎"‎Pe zori‎"‎
Surat Al-Fajr

și

‎"‎Pe noapte, când acoperă‎"‎
Surat Al-Layl ‎‎
?»‎"


Explicarea Al-Fajr și a ceea ce vine după ea ‎‎

În ceea ce privește Al-Fajr, este binecunoscut faptul că ‎aceasta înseamnă dimineața.

Acest fapt a fost spus de Ali, Ibn Abbas, Ikrima, radhi ‎Allahu anhum, Mujahid și As-Suddi.
(Tabarani și Al-Baghawi)

S-a relatat de la Masruq și Mohammed ibn Ka‎ꞌb că Al-‎Fajr se referă la Ziua Sacrificiului (An-Nahr) în particular, care este ‎ultima din cele zece nopți.

Cele zece nopți se referă la primele zece zile ale lunii ‎Dhul-Hijja. Aceasta a fost spusă de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, Ibn ‎Az-Zubair, Mujahid și de către o parte dintre salafi, ca și de ‎generațiile următoare.
(relatat de Tabari)

A fost confirmat de către Bukhari în Sahih-ul său, care ‎relatează de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎«Nu sunt zile în care faptele sunt mult mai iubite, decât ‎aceste zile.» (însemnând cele zece zile din Dhul-Hijja). Ei au spus:‎
‎«Nici lupta în Jihad, pe Calea lui Allah?»‎
El a spus:‎
‎«Nici măcar Jihad-ul pe Calea lui Allah, cu excepția cazului în care ‎un bărbat pleacă la Jihad riscându-și viața și averea și se întoarce ‎fără nimic.»‎"‎
(relatat de Bukhari)


Explicarea nopții

În ceea ce privește declarația lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala:

‎‎"‎Și pe noaptea ce se scurge!‎"‎, ‎

Al-Awfi relatează de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, ‎care a spus:

‎"‎Când dispare.‎"‎

Abdullah ibn Az-Zubair a spus:

‎‎"‎«Și pe noaptea ce se scurge!»

Semnificând la fel cum unele părți din ea le șterge pe ‎celelalte părți ale sale.‎"‎

Mujahid, Abu Al-Aliyah, Qatada și Malik, care au relatat ‎de la Zaid ibn Aslam și Ibn Zaid, au spus că:

‎‎"‎«Și pe noaptea ce se scurge!»

semnifică atunci când se mișcă.‎"‎
(relatat de ‎Tabari)

În ceea ce privește declarația lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala:

‎‎
"‎Oare este acesta un jurământ pentru cel cu pricepere?‎"‎, ‎‎‎

aceasta semnifică: pentru cel care deține cunoștințe, ‎raționament bun, logic, înțelegere și discernământ religios. ‎‎

Intelectul a fost numit «hijr», pentru că acesta ‎împiedică persoana de la acțiuni și vorbe nepotrivite. De aici ‎deducem și sensul lui Hijr Al-Bayt (zona de pe latura de nord a ‎Ka‎ꞌabei, care este înconjurată de zidul din incintă), care împiedică ‎persoana care efectuează Tawaf-ul să se agațe de peretele Ash-‎Sham.

De asemenea, termenul Hijr Al-Yamama (colivia ‎porumbelului) este derivat din acest sens (împiedicarea). ‎‎

S-a spus:

‎"‎Hajara Al-Hakim cutare (Judecătorul a adoptat o ‎hotărâre în ceea ce îl privește pe cutare) privează persoana de ‎libertatea ei (spre exemplu: de a utiliza în mod liber averea sa).‎"‎ ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎"‎(…) Este o barieră impusă [vouă tuturor]!‎"‎
Surat Al-‎Furqan, 25:22

Toate aceste exemple sunt pentru diferite cazuri, însă ‎înțelesurile lor sunt similare.

În acest caz, jurământul se referă la timpul acordat ‎adorării și la actele de adorare în sine, așa cum sunt Hajj-ul, ‎Rugăciunea și multe alte acte de adorare ale lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala, Evlaviosul, Ascultătorul robilor Săi care se tem și sunt umili ‎înaintea Lui, Preaînaltul, căutând, astfel, Fața Sa cea Nobilă, ‎efectuând toate acestea pentru apropierea de El, Preaînaltul. ‎‎


Menționarea distrugerii lui ‎ꞌAd

După menționarea acestora și a actelor de adorare și ‎de supunere în fața Lui, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune: ‎‎

‎‎"‎Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ‎ꞌAd?‎"‎ ‎

Aceștia erau oamenii care au fost nesupușii, aroganți, ‎aflați în afara supunerii față de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, negându-‎i pe Mesagerii Săi, aleihum sallam și respingând Scriptura. ‎‎

De aceea, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala menționează ‎distrugerea lor, anihilându-i și făcând o legendă din ei, pentru a fi ‎povestită și luată drept avertisment de cei care vin după ei. ‎‎

El, Preaînaltul, spune:

‎"‎Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ‎ꞌAd, ~ Cu Iram, ‎‎[cetatea] cu corturi ridicate?‎"‎

Aceștia au fost primii oameni, cei din neamul lui ‎ꞌAd. Ei ‎erau descendenții lui ‎ꞌAd ibn Iram ibn Aws ibn Sam ibn Nuh. Aceasta ‎a fost spus de către Ibn Ishaq.

Ei sunt cei cărora Allah subhanahu wa ta‎ꞌala le-a trimis ‎ca Mesager pe Hud, aleihi sallam. Cu toate acestea, ei l-au respins și ‎i s-au împotrivit.

Într-adevăr, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala l-a salvat și i-a ‎salvat pe cei care au crezut cu el, aleihi sallam, și i-a distrus pe cei ‎care nu au crezut cu el, printr-un vânt furios, așa cum este ‎menționat în Nobilul Coran:

‎"‎Pe care [Allah] l-a dezlănțuit împotriva lor [vreme de] ‎șapte nopți și opt zile, una după alta! Și ai fi putut să vezi neamul [de ‎oameni] doborât, de parcă ar fi fost niște trunchiuri goale de ‎palmieri. ~ Oare mai vezi să fi rămas vreo urmă din ‎ei?‎"‎
Surat Al-Haqqa, 69:7-8

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala menționează istorisirea lor ‎în mai multe locuri din Nobilul Coran, astfel încât credincioșii să ‎poată învăța o lecție din dispariția acestora.

Allah Preaînaltul spune:

‎‎"‎(...) Cu Iram, [cetatea] cu corturi ridicate (...),‎"‎

aceasta fiind o explicație suplimentară, care se adaugă ‎clarificării originii lor.

În ceea ce privește spusele lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala:

‎‎"‎(…) cu corturi ridicate (...)‎"
‎,
acestea semnifică faptul că ei obișnuiau să locuiască în ‎case din împletituri de nuiele, care erau ridicate pe stâlpi fermi. Ei ‎erau cei mai puternici oameni din acele timpuri, în ceea ce privește ‎statura și forța lor. De aceea, Hud, aleihi sallam, le-a reamintit de ‎această binecuvântare și le-a indicat să se folosească de această ‎putere prin a Îl asculta pe Domnul lor, care i-a creat.

El, subhanahu wa ta‎ꞌala, a spus:

‎"‎Aduceți-vă aminte că El v-a făcut urmași ai neamului lui ‎Noe și v-a făcut mai mari la înfățișare decât pe ei. Și aduceți-vă ‎aminte de binefacerile lui Allah; poate că voi o să izbândiți!‎"‎‎
Surat Al-‎ꞌA‎ꞌraf, 7:69

De asemenea, Allah Preaînaltul spune:

‎"‎În ce-i privește pe cei din [neamul] ‎ꞌAd, ei s-au arătat cu ‎semeție pe Pământ, pe nedrept, zicând ei: «Cine este mai puternic ‎decât noi?» Oare n-au văzut ei că Allah care i-a creat pe ei este mai ‎puternic decât ei? Și au tăgăduit ei semnele Noastre.‎"‎‎
Surat Fussilat, 41:15

De asemenea, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune: ‎‎

‎‎"‎Care nu a mai avut seamăn printre cetăți‎"‎,

semnificând: nu a existat niciun alt neam creat ‎asemenea lor, în țara lor, datorită forței, puterii și măreției lor ‎statuare. Mujahid a spus:

‎"‎Iram a fost o națiune veche, fiind primii oameni ai ‎neamului lui ‎ꞌAd.‎"‎

Qatada ibn Di‎ꞌamah și As-Suddi au spus:

‎"‎Într-adevăr, Iram se referă la Casa Regală a lui ‎‎‎ꞌAd.‎"‎

Această afirmație este bună și solidă.

În ceea ce privește declarația lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala:

"‎Care nu a mai avut seamăn printre cetăți‎"‎, ‎

Ibn Zaid consideră că acest subiect de discuție se ‎referă la piloni, care erau cauza mândriei lor. El a spus: ‎‎

‎"‎Ei au construit piloni printre dealuri, care nu mai ‎existaseră înainte pe pământurile lor.‎"‎
(relatat de Tabari) ‎‎

Însă, Qatada și Ibn Jarir, radhi Allahu anhu, consideră ‎că subiectul discuției se referă la tribul lui ‎ꞌAd, aceasta însemnând ‎că nu a mai existat niciun alt trib creat pe Pământ, în perioada lor. ‎‎
(relatat de Tabari)

Acest punct de vedere este cel corect.

Cuvintele lui Ibn Zaid reprezintă un punct de vedere ‎slab, deoarece, dacă El, Preaînaltul, ar fi intenționat aceasta, ar fi ‎spus:

‎"‎Care nu a mai fost printre cetăți.‎"‎

Însă, El, subhanahu wa ta‎ꞌala, a spus:

"‎Care nu a mai avut seamăn printre cetăți.‎"
‎ ‎
Apoi, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎"‎Și cu cei din neamul Thamud, care au tăiat stâncile (Jabu) ‎din vale‎"‎,

semnificând: au tăiat pietrele în vale.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Ei le ciopleau și le tăiau.‎"‎

De asemenea, aceasta a fost spus și de Mujahid, Qatada, ‎Ad-Dahhak și Ibn Zaid.

Din această terminologie, se spune în limba arabă ‎‎‎"‎tăierea pielii de leopard‎"‎ – atunci când este sfâșiată și ‎"‎tăierea unui ‎veșmânt‎"‎ – atunci când este desfăcut.

Cuvântul «jayb» (buzunarul sau deschiderea de la ‎haină), de asemenea, provine din Jabu.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎"‎Și vă scobiți case în munți, cu iscusință‎" ‎
Surat Aș-Șu‎ꞌara, 26:149


O menționare a lui Faraon

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎‎"‎Și cu Faraon, stăpânul oștenilor‎"

Al-Awfi relatează de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, ‎care a spus:

‎"‎Al-Awtad (stăpânul oștenilor) sunt armatele care s-‎au supus poruncilor lui.‎"‎
(relatat de Tabari)
‎‎

De asemenea, a fost spus că Faraonul folosea unghiile ‎mâinilor și picioarelor lor pentru a-i atârna în cuie de fier. ‎‎

O afirmație similară a fost făcută de Mujahid, când el ‎spunea:

‎"‎Atârnarea oamenilor în cuie, ținuți de unghiile ‎lor.‎"‎
(relatat de Tabari)

Sa‎ꞌid ibn Jubair, Hasan și As-Suddi, cu toții au spus ‎același lucru. Allah Preaînaltul a spus:

‎"‎Care au fost nelegiuiți în cetățile [lor] ~ Și au înmulțit ‎stricăciunea în ele.‎"‎,

semnificând: s-au răzvrătit, fiind aroganți, dorind să ‎răspândească corupția pe Pământ și nedreptățile în mijlocul ‎oamenilor.

‎‎
"‎Așadar, Domnul tău a vărsat asupra lor chinuri felurite!‎"‎,
‎‎
semnificând: El, subhanahu wa ta‎ꞌala, a trimis din cer ‎un chin asupra lor și a făcut ca ei să fie copleșiți printr-o pedeapsă ‎care n-a putut fi îndepărtată de oamenii criminali.


Allah Preaînaltul este Atoatevăzător ‎‎

Despre declarația lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala: ‎‎

‎‎
"‎Domnul tău este la pândă!‎"‎,

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

‎‎"‎El aude și El vede.‎"‎ ‎

Aceasta înseamnă că El, subhanahu wa ta‎ꞌala, ‎supraveghează Creația Lui, observând ceea ce robii Săi fac și El, ‎Preaînaltul, îi va răsplăti atât în această viață, cât și în Viața de Apoi, ‎bazându-se pe ceea ce fiecare dintre ei s-a străduit să facă. ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala va aduce toată Creația în ‎fața Lui și El, Preaînaltul, va judeca cu dreptate.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala va răsplăti pe fiecare cu ‎ceea ce merită, căci El, Preaînaltul, este departe de nedreptate și ‎tiranie.

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~ ‎


Redactor
Umm Omar